سومین جلسه سنندج شناسی تشکیل گردید

دیدگاه های سازنده ی جناب آقای دکتر نصرالهی زاده زمینه رشد و توسعه اقتصادی را در استان مهیا کرده است

ادامه...28 دی 95
دومین همایش دهیاران بخش مرکزی در فرمانداری برگزار گردید

سیاه نمایی دولت توسط افرادی که نقد منصفانه ندارند کم لطفی به اقدامات دولت است

ادامه...26 دی 95