جلسه آموزشی نمایندگان فرماندار شهر سنندج برگزار گردید

نمایندگان فرماندار در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار در هر صندوق عمل می کنند

ادامه...27 ارديبهشت 96
جلسه توجیهی آموزشی نماینده بخشداران شهرستان سنندج برگزار گردید

نماینده فرماندار و بخشداران در روزاخذ رأی به عنوان فرماندار و بخشدار در هر صندوق عمل می کنند

ادامه...25 ارديبهشت 96
جلسه تبیین حقوق نامزدهای انتخابات شهرسنندج برگزار گردید

دوری از عوام فریبی و حركت در مسیر قانون و مقررات برای معرفی خود از جمله لازمه های اصلی در راستای رعایت اخلاق در انتخابات است

ادامه...21 ارديبهشت 96