اطلاعات تماس

sanandaj@ostan-kd.ir

فرمانداری سنندج:

    • 08713286371
    • 08713286375
  • بخشداری مركزی: 08713285120
  • بخشداری كلاترزان: 08722623210
  • بخشداری سیروان: 08716388118
  • بخشداری حسین آباد: 08713873800