ارزيابي اجمالي ظرفيتهاي تراكمي شهر

1-سطوح كل در شهر سنندج:
 • مساحت محدوده شهر سنندج 6/3688 هكتار است.
 • مساحت بافت ساخته شده شهر8/ 2187 هكتار است.
 • مساحت بافت خالی 7703/1500هكتار است.
2- جمعیت شهرستان سنندج در سال 1385
 • بر حسب اعلام مركز آمار ایران جمعیت شهرستان در شرسماری نفوس و مسكن 417177 نفر میباشد.
 • نرخ رشد جمعیت 9/1 درصد در سال است.
 • برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.amar.org.ir/nofoos1385/default.aspx?tabid=2020 مراجعه فرمائید.
3- تراكم ها
 • تراكم ناخالص شهر سنندج اكنون 42/87 نفر در هكتار میباشد.
 • تراكم خالص شهر سنندج در حال حاضر 87//321 نفر در هكتار میباشد.
 • تراكم خالص شهر در سال 437.1364 نفر در هكتار بوده است.(طرح جامع)
 • تراكم مناسب شهر سنندج مستند به پیش نویس مصوبه مورخ 22/9/77 شورای عالی شهر سازی برای شهرهای دارای جمعیت 500-200 هزار نفر(دقیقا معادل متوسط سنندج )بطور ناخالص حداقل 100 نفر در هكتار می باشد .در برابر این رقم سقف تراكم مناسب شهر 120 نفر در هكتار است.
 • در صورتیكه سطح كاربری مسكونی شهر 30 درصد كل سطح در نظر گرفته شود(این رقم در سنندج فعلا 28/27 درصد است)كف یا حداقل تراكم خالص برای شهر سنندج 330و سقف یا حداكثر400 نفر در هكتار برآورد میشود.
 • نسبت به معیارهای فوق شهر سنندج فعلا58/22 نفر كمتر از متوسط تراكم ناخالص مناسب و13/43 نفر در هكتار كمتر از متوسط تراكم خالص مناسب است.
4- مسكن
 • سطح بافت مسكونی كنونی شهر 388/1006 هكتار است كه 46درصد سطح كل بافت ساخته شده موجود و28/27 درصد كل سطح شهر (محدوده تفصیلی)را تشكیل میدهد.
 • متوسط مساحت قطعات زمین مسكونی در شهر سنندج در سال 148.64متر مربع بوده است .این رقم به علت افزایش طرحهای تفكیكی اكنون 160 متر مربع است.
 • كل تعداد ساختمانهای مسكونی در شهر سنندج در داخل محدوده 47131 واحد است.
 • بعد خانوار 6/4 نفر و نسبت خانوار در واحد مسكونی 1/1 میباشد.
 • در حال حاضر مساحت شهر 6/3688 هكتار است. در صورتیكه تراكم شهر به حد متوسط 110نفر رسانیده شودمیتواند جمعیت جدیدی معادل 83230 نفر جذب كند.حداقل جذب جمعیت در محدوده موجود46350 وحداكثر 120150 نفر می تواند باشد.
 • در صورتی كه صرفا در سطح مسكونی آتی شهركه 30 درصدمساحت كل شهرراخواهد داشت تراكم خالص متوسط اعمال شودجمعیتی بالغ بر 400000 نفر را در خودجای خواهد داد.

سطح مسكونی آینده : 4/1106 =30%×368 هكتار
جمعیت ساكن: 403836=(تراكم)365 ×4/1106 نفر

این جمعیت28836 نفربیشتر ازجمعیت پیش بینی شده برای سال 1393 میباشد.