روستاهای تابعه شهرستان سنندج از نظر آب

 • تعداد روستاهای دارای سكنه 192 روستا
 • روستاهی آبرسانی شده دارای نقص فنی 141 روستا
 • روستاهای زیر 20 خانوار 29 روستا
 • روستاهای سالم (تحت پوشش) 35 روستا
 • روستاهای فرسوده 17 روستا
 • روستاهای فاقد شبكه آبرسانی 16 روستا
 • روستاهای نیمه تمام كه در سال جاری جهت اتمام كار تامین اعتبار شده اند – گلین و سرهویه كه سرهویه به دلیل مشكل اجتماعی با هماهنگی بخشداری قرار بر جا به جایی با تیژ تیژ بوده است .
 • كل تاسیسات آبرسانی شهر شویشه طی صورتجلسه ای در بخشداری كلاترزان از تاریخ 30/7/83 تحویل آبفای شهری گردید .
 • وضعت كلرزنی و بهداشتی نمودن آب شرب روستا با توجه به صورتحساب انجام شده توسط آبدار ، شورا و دهیار انجام می گیرد . بجز در روستاهای فرسوده و فاقد شبكه آبرسانی كه مسئولیت كلرزنی به عهده مركز بهداشت با توزیع محلول مادر می باشد .
 • در سال 83 تعداد 22 روستا جهت تكمیل و احداث پروژه آبرسانی پیشنهاد گردید كه تعداد 2 روستا نیمه تمام تصویب شد .
 • كلیه روستاهای تابعه فاقد سیستم شبكه جمع آوری دفع فاضلاب و تصفیه خانه می باشند .

 

اعتبارات مصوب سال 83
مرمت و نگه داری شبكه روستاهای تحت پوشش 240 میلون ریال
تكمیل آبرسانی روستای سرهویه 350 میلیون ریال
تكمیل آبرسانی روستای گلین 1100 میلیون ریال
توزیع كلر 120 میلیون ریال
مطالعه و آبیابی فاز دوم 40 روستا 750 میلیون ریال
بالا