مشخصات شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج

ردیفنام شوراتعداد پرونده تشكیل شدهتعداد پرونده در دست بررسیپرونده مختومه
1 شماره 1 مستقر در شورای اسلامی شهر 1450 384 1066
2 شماره  2 195 127 68
3 شماره  3 - - -
4 شماره  4 122 48 74
5 شماره 5 مستقر در شهرداری بهاران 374 183 191
6 شماره 6 مستقر در منابع طبیعی 355 157 198
7 شماره 7 مستقر در میدان آزادی دادگستری 352 12 340
8 شماره 8 مستقر در مركز بزرگ اسلامی 180 111 69
9 شماره 9 مستقر در زندان سنندج 199 55 144
10 شماره  10 - - -
11 شماره 11 مستقر در میدان آزادی دادگستری 185 102 83
12 شماره  12 - - -
13 شماره 13 مستقر در تعزیرات فیض آباد 350 149 201
14 شماره 14 مستقر در میدان آزادی دادگستری 212 110 102
15 شماره  15 - - -
16 شماره 16 مستقر در میدان آزادی دادگستری 212 112 100
17 شماره  17 - - -
18 شماره  18 35 18 17
19 شماره 19 مستقر در بهزیستی شهرستان سنندج 195 95 100
20 شماره  20 25 14 11
21 شماره 21 مستقر در میدان آزادی دادگستری 88 43 45
22 شماره  22 - - -
23 شماره  23 - - -
24 شماره  24 95 45 50
25 شماره  25 - - -
26 شماره  26 76 64 12
27 نران 35 18 17
28 شویشه 42 11 31
29 نایسر 69 35 34
30 حسن آباد 380 38 342
31 سراب قامیش 390 102 288
32 گلین 232 33 199
33 شیان 18 6 12
34 بزلانه 33 8 25
35 آساوله 19 7 12
36 دوشان 8 4 4
37 حسین آباد 58 16 42
38 آویهنگ 28 18 10
39 توریور 32 11 21
40 باباریز 48 12 36
41 گریزه 265 62 203
42 عیسی آباد 312 15 297
43 دولت آباد - - -
44 دویسه 12 4 8
45 زونج - - -
46 سرهویه - - -
47 علی آباد 3 1 2
48 قار - - -
49 كلاتی 4 2 2
50 كیلانه - - -
51 كرجو 12 4 8
52 گزردره 4 2 2
53 میانه 12 3 9
54 قلیان - - -
55 هویه 15 6 9
56 هشمیر 12 2 10
57 وصی 8 1 7
58 سو 18 6 12
59 باینچوب 13 4 9
60 قلیچیان 14 7 7
61 هانیس 18 6 12
62 نگل 16 5 11
63 برقرو 2 0 2
64 تخته 6 0 6
65 تودارمل - - -
66 تودارروته - - -
67 تودارحمدی 12 4 8
68 حلوان 9 4 5
69 خیاره 3 0 3
70 دانیكش - - -
71 بیندر – خانقاه 7 4 3
72 قلعه جوك – شیخان - - -
73 سرنجیانه علی - - -
74 دادانه 14 7 7
75 موینه - - -
76 كرسی 3 1 2
77 شهرك وحدت و قصریان 5 3 2
78 صوفیان و كلكان راجگز - - -
79 سرخ دزج 6 2 4
80 نوره 9 5 4
81 گزان سفلی و علی 3 2 1
82 بخش مركزی 3 1 2
83 سرنجیانه سفلی 2 0 2
84 چناره و چنو - - -
85 باینچقلو و سراب 5 2 3
86 ملكشان علیا و سفلی 2 1 1
87 زروان و لنج آباد - - -
88 مادیان دول 7 4 3
89 دره خشكه و چاولكان - - -
90 امروله و یونس اباد 3 2 1
91 شماره 2 شویشه 4 1 3
92 چتان و علیجان - - -
93 برازان 5 2 3
94 سالیان و نجی 9 3 6
بالا