جبران خسارت كشاورزی

 • 1- نام سازمان : فرمانداری سنندج
 • 2- واحد : واحد عمران
 • 3- عنوان فرآیند : جبران خسارت كشاورزی
 • 4- هدف از اجرای فرایند : بازدید از محل خسارت دیدگان با درخواست قبلی و پرداخت كمك های بلاعوض و تسهیلات به كشاورزان و دامداران خسارت دیده با همكاری اعضای صندوق
 • 5- خدمت گیرندگان : كشاورزان و دامدارن و باغداران
 • 6- خدمت دهندگان : امور ادراری ، فرماندار یا معاون ، امور اداری ، دبیرخانه ، امور اجتماعی ، ماشین نویسی ، امور اداری ، فرماندار یا معاون ، امور اداری ، دبیرخانه
 • 7- مدارك و اطلاعات مورد نیاز : درخواست شخص یا معرفی افراد از طرف ادارات زیربط
 • 8- شرح مراحل انجام فرآیند :(با ذكر زمان) درخواست شخصی یا اداری ، تصمیم گیری و دستور نامه ، ارجاع نامه به دبیر خانه ، تهیه پیش نویس نامه و تایپ ، ارجاع جهت امضاء ، صدور نامه
  فهرست عناوین فرایتدهای دارای ارباب رجوع فرآیند جبران خسارت كشاورزی
  ردیفصاحبان فرآیندسمتمسئولیت و اختیارات
  1 اقبال شیخ رشی رئیس امور اداری دستور نامه جهت ثبت و ارجاع به واحد عمران
  2   كارشناس امور اجتماعی مسئول فرآیند – تهیه پیش نویس نامه جهت تایپ – انجام بازرسی در معیت شورای جبران خسارت بانك كشاورزی
  3 خانم علیشاهی ماشین نویس تایپ نامه
  4 محمد ابراهیم زارعی فرماندار معاون امضاء نامه
  5 شگرف دبیرخانه ثبت و صدور نامه
 • 9- قوانین و مقررات : آئین نامه كمیسیون تعزیرات
 • 10- نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش : لوازم التحریر – خودرو – رایانه
 • 11- مدت زمان انجام كار : انجام مراحل فرایند تا خروج ارباب رجوع 20 دقیقه
 • 12- نمودار جریان فرآیند :