انتقال سند تاكسی های عمومی و مینی بوس های درون شهری

 • 1- نام سازمان : فرمانداری سنندج
 • 2- واحد : حراست
 • 3- عنوان فرآیند : انتقال سند تاكسی های عمومی و مینی بوس های درون شهری
 • 4- هدف از اجرای فرایند : بررسی صلاحیت واگذاری انتقال سند به نام افراد
 • 5- خدمت گیرندگان : عموم مردم
 • 6- خدمت دهندگان : فرمانداری ، اماكن نیروی انتظامی ، بهداری نیروی انتظامی ، دادگستری
 • 7- مدارك و اطلاعات مورد نیاز : برگه عدم سوء پیشینه ، برگه عدم اعتیاد ، گواهی تاهل عكس ، فتوكپی شناسنامه ، قولنامه به نام شخص ، معرفی نامه سازمان تاكسی رانی
 • 8- شرح مراحل انجام فرآیند :(با ذكر زمان) ارائه درخواست توسط متقاضی به سازمان تاكسیرانی و ارائه به نیروی انتظامی و دادگستری و ارائه جوابیه به فرمانداری (یك هفته) ، معرفی به اماكن جهت تعیین صلاحیت و ارائه جوابیه (یك هفته) برای شناسنامه صادره سنندج و یك ماه برای شناسنامه صادره شهرستان ها و مجددا ارسال به سازمان جهت معرفی به دفترخانه جهت انتقال سند .
  فهرست عناوین فرآیند دارای ارباب رجوع فرآیند انتقال اسناد مینی بوس های درون شهری و تاكسی های عمومی
  ردیفصاحبان فرآیندسمتمسئولیت و اختیارات
  1 جباری مسئول حراست مسئول فرآیند – بررسی صلاحیت ها و انجام مراحل انتقال سند
  2 خانم علیشاهی ماشین نویس تایپ نامه
  3 محمد ابراهیم زارعی فرماندار امضاء نامه
  4 عزیر ا..رضاعی معاون امضاء نامه
  5 شگرف دبیرخانه ثبت و صدور نامه  
 • 9- قوانین و مقررات : دستورالعمل های سازمان تاكسیرانی ارسالی از وزارت كشور
 • 10- نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش : لوازم التحریر – خودرو – رایانه
 • 11- مدت زمان انجام كار : دو هفته برای سنندج و یك ماه برای شهرستان
 • 12- نمودار جریان فرآیند :