بازرسی از خبازی ها

 • 1- نام سازمان : فرمانداری سنندج
 • 2- واحد : تعزیرات آرد و نان
 • 3- عنوان فرآیند : نظارت بر كلیه خبازان سطح شهر و كارخانه های آرد سازی
 • 4- هدف از اجرای فرایند : كنترل كمی و كیفی نان های تولیدی در جهت رفاه حال شهروندان
 • 5- خدمت گیرندگان : عموم مردم (شهروندان)
 • 6- خدمت دهندگان : تعزیرات آرد و نان استان – تعزیرات آرد و نان شهرستان – اداره غله – كارخانه های ارد سازی – كلیه خبازان – ستاد توزیع آرد – فرماندار – معاونت – امور اداری – ماشین نویسی - دبیرخانه
 • 7- مدارك و اطلاعات مورد نیاز : گزارش بازرسین – بعد از جمع بندی در جلسات كمیسیون مطرح متناسب با تخلف تصمیم لازم گرفته شود .
 • 8- شرح مراحل انجام فرآیند :(با ذكر زمان)
  • 8-1- ارائه گزارش بازرسین
  • 8-2- طرح در جلسه
  • 8-3- تنظیم صورت جلسه
  • 8-4- امضاء حكم توسط رئیس كمیسیون
  • 8-5- ابلاغ به خبازان متخلف (یك روزه)
   فهرست عناوین فرآیندهای دارای ارباب رجوع فرایند بازرسی از خبازی ها
   ردیفصاحبان فرایندسمتمسئولیت و اختیارات
   1 محمد ابراهیم زارعی فرماندار  رئیس تعزیرات
   2 محمد رضی نافعی دبیر تعزیرات مسئول فرآیند – كنترل كار بازرسان – هماهنگی و تشكیل جلسات تعزیرات
   3 شاهین كردی نامه رسان  
   4 صمصام جهانبخشیان ماشین نویس و دبیر خانه  
   5 علی غفاری بازرس تعزیرات  
   6 خالد اولیایی بازرس تعزیرات  
   7 مصطفی خسروی بازرس تعزیرات  
   8 بهزاد درودگر بازرس تعزیرات  
   9      
   10      
 • 9- قوانین و مقررات : آئین نامه كمیسیون تعزیرات
 • 10- نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش : خودرو – رایانه
 • 11- مدت زمان انجام كار : 10 دقیقه
 • 12- نمودار جریان فرآیند :