آمار عملکرد پرداخت تسهیلات از سال 84 - 89 به تفکیک بخش اقتصادی

آمار عملکرد پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات بنگاه های کوچک شهرستان سنندج از سال 84 -89 به تفکیک بخش اقتصادی
بخشتعداد طرحمبلغ پرداختی ( میلیون ریال )تعداد اشتغال
کشاورزی 889 147962 1269
صنعت 577 547563 1912
خدمات 4700 639613 6835
جمع کل 6166 1335138 10016
آمار عملکرد پرداخت یارانه بنگاه های کوچک اقتصادی شهرستان سنندج از سال 1384 -1389
بخشتعداد طرحیارانه پرداختی ( میلیون ریال )تسهیلات پرداختی ( میلیون ریال )اشتغال ( نفر )
خدمات 816 9675 143671 1077
کشاورزی 539 10885 126990 676
صنعت 60 6431 70470 335
جمع کل 1415 26991 341131 2088