بخشداری مرکزی

 ردیفنام روستابخشدهستانجمعیتتعداد خانوار
  1 صلوات آباد مرکزی حومه 3478 827
  2 کرجو مرکزی آبیدر 2225 480
  3 دوشان مرکزی حومه 2096 490
  4 آرندان مرکزی آرندان 2015 451
  5 باباریز مرکزی حومه 1530 412
  6 سراب قامیش مرکزی سراب قامیش 1485 345
  7 قلیان مرکزی حومه 1258 312
  8 دادانه مرکزی آبیدر 1254 267
  9 کیلانه مرکزی آبیدر 1094 273
  10 آساوله مرکزی حومه 1090 250
  11 دولت آباد مرکزی آبیدر 1064 222
  12 نوره مرکزی آرندان 1016 263
  13 نران مرکزی نران 838 200
  14 قار مرکزی حومه 837 200
  15 خلیچان مرکزی حومه 701 159
  16 خیاره مرکزی حومه 660 145
  17 سرنجیانه سفلی مرکزی نران 621 141
  18 تودار صمدی مرکزی سراب قامیش 578 110
  19 بزلانه مرکزی نران 573 130
  20 هانیس مرکزی حومه 568 119
  21 دویسه مرکزی سراب قامیش 567 114
  22 سرخه دزج مرکزی آرندان 547 131
  23 کلکان مرکزی آرندان 450 95
  24 چتان مرکزی سراب قامیش 424 83
  25 کره سی مرکزی آبیدر 402 97
  26 چرندو مرکزی سراب قامیش 396 89
  27 کانی مشکان مرکزی آبیدر 386 96
  28 ملکشان علیا مرکزی آبیدر 357 84
  29 برازان مرکزی حومه 348 69
  30 سرنجیانه علیا مرکزی نران 330 74
  31 صوفیان مرکزی آرندان 325 69
  32 اچگره مرکزی آرندان 285 56
  33 گاودره مرکزی سراب قامیش 285 51
  34 لنج آباد مرکزی نران 284 50
  35 مادیان دول مرکزی سراب قامیش 266 47
  36 چناره مرکزی آبیدر 263 60
  37 عنبر بزان مرکزی آبیدر 262 72
  38 بوره بان مرکزی نران 258 44
  39 گر آباد مرکزی نران 248 47
  40 گرماش مرکزی آرندان 236 49
  41 گندمان مرکزی آبیدر 231 50
  42 خشکه دول مرکزی آبیدر 219 50
  43 عسکران مرکزی نران 219 50
  44 هوانله مرکزی نران 210 55
  45 دربنده مرکزی آبیدر 194 41
  46 زندان مرکزی آبیدر 184 39
  47 موینه مرکزی نران 178 37
  48 چنو مرکزی نران 174 41
  49 گزنه مرکزی آبیدر 157 33
  50 گرمیدر مرکزی حومه 150 35
  52 چهل گزی مرکزی سراب قامیش 149 31
  53 علی آبدبزیندر مرکزی نران 149 30
  54 لره دول مرکزی نران 143 33
  55 هانه گلان مرکزی سراب قامیش 134 25
  56 شینه مرکزی نران 146 52
  57 ساتیله مرکزی آرندان 125 20
  58 قصریان مرکزی نران 124 47
  59 انگوژان مرکزی نران 122 22
  60 قلوزه مرکزی سراب قامیش 118 22
  61 کانی کوچک مرکزی حومه 114 24
  62 سنگ سفید نران مرکزی نران 111 21
  63 زوران مرکزی نران 109 24
  64 قلقله مرکزی سراب قامیش 102 19
  65 سمان مرکزی نران 102 22
  66 شهرک وحدت مرکزی نران 101 22
  67 عالیجان مرکزی سراب قامیش 100 20
  68 نصرت آباد مرکزی نران 91 17
  69 شیلان مرکزی نران 84 19
  70 کیلک مرکزی نران 82 18
  71 سمیران مرکزی نران 81 17
  72 ملکشان سفلی مرکزی آبیدر 74 19
  73 خاکروزی مرکزی سراب قامیش 73 14
  74 عیسی در مرکزی حومه 71 14
  75 قران مرکزی نران 61 12
  76 تیرگران مرکزی حومه 54 12
  77 معین آباد مرکزی سراب قامیش 47 10
  78 چناران مرکزی نران 40 14
  79 کولسه مرکزی آبیدر 40 4
  80 علی آباد شیلان مرکزی نران 34 5
  81 سرسوی علیا مرکزی آبیدر 30 5
  82 سرسوی سفلی مرکزی آبیدر 28 4
  83 تازه آباد چهل گزی مرکزی سراب قامیش 28 20
  84 دولباغ مرکزی نران 18 4
  85 کانی تاله مرکزی سراب قامیش 15 5
  86 خنجره سفلی مرکزی سراب قامیش    
  87 خنجره علیا مرکزی سراب قامیش    
  88 حاجی آباد بیستون مرکزی سراب قامیش    
  89 مزره مرکزی حومه    
  90 تجره مرکزی نران    
  91 گزردره مرکزی حومه    
  92 فرهادآباد مرکزی حومه    
  93 شقه برد سید محی الدین مرکزی سراب قامیش    
  94 حسین آباد گر آباد مرکزی نران    
  95 رده باغ مرکزی نران