بخشداری ها

معرفی بخشدارها

  • بخشدار مرکزی: محمد غزائی
  • بخشدار کلاترزان: جمال مرادی
  • بخشدار سیروان: منوچهر عثمانپور
  • بخشدار حسین آباد: صلاح الدین زارع