بخشداری حسین آباد

 ردیفنام روستابخشدهستانجمعیتخانوار
  1 حسین آباد حسین آباد حسین آباد جنوبی 1357 311
  2 باینچوب حسین آباد حسین آباد جنوبی 1079 226
  3 چرمیله حسین آباد حسین آباد جنوبی 438 95
  4 گزان علیا حسین آباد حسین آباد جنوبی 404 77
  5 یونس آباد حسین آباد حسین آباد جنوبی 368 62
  6 امروله حسین آباد حسین آباد جنوبی 352 71
  7 ماچکه سفلی حسین آباد حسین آباد جنوبی 318 71
  8 ماچکه علیا حسین آباد حسین آباد جنوبی 315 64
  9 منصور بلاغی حسین آباد حسین آباد جنوبی 278 57
  10 بازی رباب حسین آباد حسین آباد جنوبی 268 56
  11 جبرئیلان حسین آباد حسین آباد جنوبی 261 51
  12 سیاسران سفلی حسین آباد حسین آباد جنوبی 257 56
  13 خلیفه ترخان حسین آباد حسین آباد جنوبی 251 50
  14 سنگ سفید باینچوب حسین آباد حسین آباد جنوبی 244 53
  15 باینچقلو حسین آباد حسین آباد جنوبی 229 54
  16 دولبندی حسین آباد حسین آباد جنوبی 219 43
  17 مامق علیا حسین آباد حسین آباد جنوبی 195 49
  18 مامق سفلی حسین آباد حسین آباد جنوبی 182 30
  19 کژیکان حسین آباد حسین آباد جنوبی 181 33
  20 گزان سفلی حسین آباد حسین آباد جنوبی 178 45
  21 سیاسران علیا حسین آباد حسین آباد جنوبی 175 35
  22 تازآباد قراگل حسین آباد حسین آباد جنوبی 175 31
  23 سراب باینچقلو حسین آباد حسین آباد جنوبی 163 38
  24 شیخ وجیم حسین آباد حسین آباد جنوبی 121 19
  25 صیدان حسین آباد حسین آباد جنوبی 115 21
  26 تاز آباد دکتر واسع حسین آباد حسین آباد جنوبی 78 13
  27 عباس آباد حسین آباد حسین آباد جنوبی 69 15
  28 باقرآباد حسین آباد حسین آباد شمالی 69 15
  29 بهارستان(خرکه) حسین آباد حسین آباد شمالی 550 111
  30 تازآباد بهاریتان (بزن قران) حسین آباد حسین آباد شمالی 342 75
  31 تفتیله حسین آباد حسین آباد شمالی 120 29
  32 دلو آمده حسین آباد حسین آباد شمالی 215 45
  33 سراب میرزا حسین آباد حسین آباد شمالی 283 87
  34 اکبر آباد حسین آباد حسین آباد شمالی 283 87
  35 کیله سفید حسین آباد حسین آباد شمالی 129 38
  36 صادق آباد حسین آباد حسین آباد شمالی 225 45
  37 کلهر آباد حسین آباد حسین آباد شمالی 410 82
  38 افراسیاب حسین آباد حسین آباد شمالی 400 80
  39 قلاته رشکه حسین آباد حسین آباد شمالی 86 19
  40 اصحاب علیار حسین آباد حسین آباد شمالی 145 36
  41 اصحاب سفلی حسین آباد حسین آباد شمالی 67 16
سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گرامی باد

نظرسنجی

 عملکرد این پایگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟