بخشداری سیروان

 ردیفنام روستابخشدهستانجمعیتخانوار
  1 تکیه هشمیر سیروان ژاورود شرقی 100 25
  2 هشمیر سیروان ژاورود شرقی 1600 500
  3 اندر سیروان ژاورود شرقی 170 40
  4 برزاب سیروان ژاورود شرقی 50 12
  5 پتلیدر سیروان ژاورود شرقی 65 15
  6 تخته سیروان ژاورود شرقی 700 180
  7 حلوان سیروان ژاورود شرقی 450 110
  8 توریور سیروان ژاورود شرقی 800 220
  9 شیان سیروان ژاورود شرقی 850 160
  10 خانقا گلین سیروان ژاورود شرقی 300 60
  11 اندرآب سیروان ژاورود شرقی 170 130
  12 درویشان سیروان ژاورود شرقی 400 55
  13 دره کوله سیروان میانرود 350 50
  14 وصی علیا سیروان میانرود 280 60
  15 وصی سفلی سیروان میانرود 400 120
  16 سوریان سیروان میانرود 80 35
  17 سو سیروان میانرود 600 150
  18 دولاب سیروان میانرود 1700 320
  19 تنگی سر سیروان میانرود 1500 350
  20 محراب سیروان میانرود 1200 250
  21 نزاز سیروان میانرود 500 110
  22 نیر سیروان میانرود 1365 450
  23 گلین سیروان میانرود 1600 450