بازرسی و ارزیابی و پاسخگویی به شكایات

 • 1- نام سازمان : فرمانداری سنندج
 • 2- واحد : بازرسی و ارزیابی و پاسخگویی به شكایات
 • 3- عنوان فرآیند : درخواست های مردمی و نامه هایی كه از طریق ااستانداری جهت رسیدگی به این فرمانداری ارجاع می گردد . انجام ارزشیابی روسای محترم ادارات شهرستان در پایان سال (رسیدگی و پاسخ گویی به شكایات )
 • 4- هدف از اجرای فرایند : رسیدگی به درخواست های مردمی در صورتیكه موارد درخواستی حقوقی یا قضائی نباشد ارزشیابی از نحوه عملكرد رؤسای محترم ادارات
 • 5- خدمت گیرندگان : درخواست كنندگانی كه به درخواست های آنها در ادارات و یا ارگان های دیگر به درخواست آنها رسیدگی نمی شود از طریق این واحد در صورتیكه موارد درخواستی در حیطه توان واحد و فرمانداری باشد به طور یقین بازرسی و پیگیری می گردد .
 • 6- خدمت دهندگان :
  • 6-1- رسیدگی به شكایات
  • 6-2- امور اداری
  • 6-3- دبیرخانه جهت ثبت درخواست
  • 6-4- آقای فرماندار جهت استحضار و اوامر لازم
  • 6-5- مسئول واحد اجرایی
  • 6-6- در صورتی كه درخواست نیاز به نامه باشد قسمت تایپ
  • 6-7- امضای آقای فرماندار
  • 6-8- دبیرخانه
  • 6-9- بایگانی
 • 7- مدارك و اطلاعات مورد نیاز : بستگی به مدارك درخواست كننده دارد . در صورتیكه نیاز باشد به درخواست ارباب رجوع رسیدگی و بازرسی لازم به عمل خواهد آمد و اگر نیاز به نامه باشد نوشته می شود .
 • 8- شرح مراحل انجام فرآیند :(با ذكر زمان)
  • 8-1- امور اداری ارجاع نامه ها
  • 8-2- دبیرخانه جهت ثبت درخواست
  • 8-3- آقای فرماندار جهت اوامر لازم
  • 8-4- مسئول فرآیند جهت اقدام لازم برابر دستور العمل مافوق
  • 8-5- در صورتی كه نیاز به نامه باشد می نوت گرفته می شود جهت تایپ به ماشین نویسی
  • 8-6- بررسی نامه توسط امور اداری
  • 8-7- امضای آقای فرماندار
  • 8-8- شماره كردن نامه توسط دبیرخانه
  • 8-9- در صورتی كه مسئولین حضور داشته باشند حداكثر 20 الی 30 دقیقه مراحل مختلف فوق طی خواهد شد .
   فهرست عناوین فرآیندهای دارای ارباب رجوع فرایند رسیدگی و پاسخ گویی به شكایات
   ردیفصاحبان فرآیندسمتمسئولیت و اختیارات
   1   كارشناس پاسخ گویی به شكایات مسئول فرآیند – پیگیری و بازرسی در صورت نیاز برابر دستور مافوق
   2  اقبال شیخ رشی رئیس امور اداری دستور نامه جهت ثبت و ارجاع به فرماندار یا معاونت
   3 محمد ابراهیم زارعی فرماندار دستور و ارجاع نامه به رسیدگی به شكایات – امضاء نامه
   4 عزیر ا.. رضاعی معاون دستور و ارجاع نامه به رسیدگی به شكایات – امضاء نامه
   5 خانم علیشاهی ماشین نویس تایپ نامه
   6 آقای شگرف مسئول دبیرخانه ثبت و صدور نامه
 • 9- قوانین و مقررات : برابر شرح وظایف
 • 10- نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای روش : استفاده از ملزومات و امكانات اداری و رایانه
 • 11- مدت زمان انجام كار : در صورتیكه درخواست نیازی به بازرسی نداشته باشد حداكثر 20 دقیقه طول خواهد كشید .
 • 12- نمودار جریان فرآیند :