وظایف دهیاری ها

ماده69(اصلاحی 6/7/1382) - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

  • 1-اجرای مصوبات شورای روستا.
  • 2-همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرایم ،اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی،حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی.
  • 3-اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
  • 4-همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.
  • 5-همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
  • 6-مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط.
  • 7-همکاری با سازمانهای ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسنادواملاک.
  • 8-همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ،نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
  • 9-اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تائید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
  • 10-تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ،تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا وارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.
بالا