آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج


فرم شماره 28

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیهشهر سنندج می رساند
 كه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شودو اسامی
 نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج به شرح زیر می باشد:

- 1 آقای افشین ابراهیمی فرزند یدالله كد نامزد 124
- 2 آقای سیدعبدالرحمن ابراهیمی فرزند سیدمحمدرؤف كد نامزد 125
- 3 آقای چیا آبیدر فرزند حسین كد نامزد 126
- 4 آقای امیر احمدی فرزند شمس الدین كد نامزد 128
- 5 آقای دییار احمدی فرزند محمد امین كد نامزد 129
- 6 آقای سامان احمدی فرزند ابوبکر كد نامزد 141
- 7 آقای سیدهلال احمدی فرزند سیدباباعلی كد نامزد 145
- 8 آقای فواد احمدی فرزند محمدكریم كد نامزد 146
- 9 آقای كاوه احمدی فرزند عبداله كد نامزد 147
- 10 آقای محمدفاروق احمدی فرزند احمد كد نامزد 148
- 11 آقای نعمت ارشدی فرزند رحیم كد نامزد 151
- 12 آقای كیوان آرین فرزند مصطفى كد نامزد 152
- 13 آقای امید اسدی فرزند رمضان كد نامزد 156
- 14 آقای امیر اسدی فرزند کریم كد نامزد 157
- 15 آقای سیدكیهان اسدی فرزند سیدعبدالقادر كد نامزد 158
- 16 آقای كاوه اسدی فرزند مرادعلى كد نامزد 159
- 17 خانم نسرین اسدی فرزند عبدالقادر كد نامزد 162
- 18 آقای یوسف اسدی فرزند محمد كد نامزد 164
- 19 آقای آرین اسكندری فرزند محمد كد نامزد 165
- 20 آقای مهدی اسكندری فرزند محمدعلی كد نامزد 167
- 21 آقای فرهاد اسماعیلی فرزند محمدصالح كد نامزد 168
- 22 آقای خالد اشرفی فرزند اسمعیل كد نامزد 169
- 23 آقای وفا اصلانی فرزند فیض اله كد نامزد 171
- 24 آقای سامان آقائی فرزند محمد كد نامزد 174
- 25 آقای كاوه آقائی فرزند على كد نامزد 175
- 26 خانم پریسا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 176
- 27 آقای حسن اللهمرادی فرزند عبدالرحمن كد نامزد 178
- 28 آقای علیرضا اللهمرادی فرزند محمدكریم كد نامزد 179
- 29 خانم فریبا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 181
- 30 خانم نادیا اللهمرادی فرزند محمدکریم كد نامزد 182
- 31 آقای كورش اله ویسی فرزند حبیب الله كد نامزد 184
- 32 آقای سیدپژمان الیاسی فرزند سید موسى كد نامزد 186
- 33 آقای محمدسروش امانی فرزند ناصر كد نامزد 187
- 34 آقای حامد امیریان فرزند مصطفی كد نامزد 191
- 35 آقای جمال ایمانی فرزند رستم كد نامزد 195
- 36 آقای اسعد باباخانی فرزند محمد امین كد نامزد 196
- 37 خانم كژال بایستی فرزند عثمان كد نامزد 197
- 38 خانم مژگان براخاصی فرزند سیف اله كد نامزد 198
- 39 آقای سیدفرزاد برزنجه فرزند سید صدیق كد نامزد 212
- 40 خانم فرشته بروسان فرزند مصطفی كد نامزد 214
- 41 آقای علی بژكول فرزند احمد كد نامزد 215
- 42 آقای واحد بكرائی فرزند محمد كد نامزد 216
- 43 آقای كمال الدین بهمنی فرزند خلیل كد نامزد 217
- 44 خانم لیلا بی كس یاری فرزند توفیق كد نامزد 218
- 45 آقای فرهاد پرموز فرزند مهدی كد نامزد 241
- 46 آقای امجد پیروزی فرزند احمد كد نامزد 245
- 47 آقای كیوان توكلی فرزند فتح اله كد نامزد 246
- 48 خانم ندا جامه بزرگ فرزند احمد كد نامزد 247
- 49 آقای ناجح جاوید فرزند احمد كد نامزد 248
- 50 آقای زانیار جمشیدی فرزند عزیز كد نامزد 249
- 51 آقای رسول چاوشینی فرزند احمد كد نامزد 256
- 52 آقای فاروق حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 258
- 53 آقای كیوان حاجی میرزائی فرزند عبداله كد نامزد 259
- 54 آقای سیدمسعود حبیبی فرزند سید على كد نامزد 261
- 55 آقای بهروز حسین پناهی فرزند محمدعزیز كد نامزد 264
- 56 آقای شهرام حسین پناهی فرزند موسی كد نامزد 265
- 57 آقای فرزاد حسین پناهی فرزند حبیب الله كد نامزد 267
- 58 آقای محمدشهباز حسین پناهی فرزند محمدرشید كد نامزد 268
- 59 خانم پخشان حسین پناهی قروچای فرزند محمود كد نامزد 269
- 60 آقای سیدبهاالدین حسینی فرزند سید على كد نامزد 271
- 61 آقای سیدعلی اشرف حسینی فرزند سید عبدالله كد نامزد 274
- 62 آقای سیدكمال حسینی فرزند سیدجبار كد نامزد 275
- 63 خانم سیده مژده حسینی فرزند سیداسماعیل كد نامزد 276
- 64 آقای محمددلیر حمزه بهمنی فرزند یداله كد نامزد 278
- 65 آقای اشرف حمیدی فرزند محمدعارف كد نامزد 279
- 66 آقای فرزاد حیدری فرزند صدر الدین كد نامزد 281
- 67 خانم شیدا حیدریان فرزند خلیل كد نامزد 282
- 68 خانم آرزو خادم غوثی فرزند محمدصالح كد نامزد 284
- 69 آقای بهزاد خاطری فرزند عبداله كد نامزد 285
- 70 آقای جمیل خالدی فرزند محمد كد نامزد 286
- 71 آقای فایق خالدی فرزند عبداله كد نامزد 287
- 72 آقای موسی خدامرادی فرزند عیسی كد نامزد 289
- 73 آقای كمال الدین ذوالفقاری فرزند امین كد نامزد 294
- 74 آقای اردشیر رحمانی فرزند كریم كد نامزد 296
- 75 آقای رضا رحمانی فرزند علی كد نامزد 297
- 76 آقای حامد رحیمی فرزند ابوالمحمد كد نامزد 298
- 77 آقای رئوف رحیمی فرزند احمد كد نامزد 412
- 78 آقای شهریار رحیمی فرزند صدیق كد نامزد 414
- 79 آقای عارف رحیمی فرزند عنایت كد نامزد 415
- 80 آقای كامران رحیمی دهگلان فرزند محمد كد نامزد 416
- 81 آقای سیدانور رشیدی فرزند سیدبرهان الدین كد نامزد 417
- 82 آقای اقبال رضائی فرزند محمد صدیق كد نامزد 418
- 83 آقای سیف اله رضائی فرزند بهاءالدین كد نامزد 419
- 84 آقای ماشاءاله رضائی فرزند عبداله كد نامزد 421
- 85 آقای مختار رضاقلی فرزند حسین كد نامزد 424
- 86 آقای عثمان رمضانی فرزند حسین كد نامزد 426
- 87 آقای محمددانیال روحی فرزند محمد حسین كد نامزد 427
- 88 آقای صباح روشنی فرزند محمدصدیق كد نامزد 428
- 89 آقای محمدسالار زارع فرزند محمود كد نامزد 429
- 90 آقای فرزاد زارعی فرزند على كد نامزد 451
- 91 خانم گل بهار زعفرانی فرزند محمد كد نامزد 452
- 92 آقای اسماعیل زمانی دادانه فرزند علی اشرف كد نامزد 456
- 93 آقای هژیر زندپور فرزند یحیی كد نامزد 457
- 94 خانم شیما زندكریمی فرزند حسین كد نامزد 458
- 95 آقای حیدر زندی فرزند علی كد نامزد 459
- 96 آقای عزت اله زندی فرزند حبیب اله كد نامزد 461
- 97 خانم بهار زنگی بند فرزند محمدباقر كد نامزد 464
- 98 آقای سیاوش زیستی فرزند جهانگیر كد نامزد 465
- 99 آقای یدالله ساعدپناه فرزند حبیب اله كد نامزد 467
- 100 آقای علی اكبر سبحانی فرزند توفیق كد نامزد 469
- 101 آقای غریب سجادی فرزند عارف كد نامزد 471
- 102 آقای سامان سعیدی فرزند بابا خاص كد نامزد 472
- 103 آقای حیدر سلطانیان فرزند رضاعلی كد نامزد 475
- 104 آقای مجید شاه اویسی فرزند منصور كد نامزد 482
- 105 آقای رضا شرفی رامین فرزند عبداله كد نامزد 485
- 106 آقای كیوان شرفی رامین فرزند عبداله كد نامزد 486
- 107 آقای جلال شریعتی فرزند ویسمحمد كد نامزد 487
- 108 آقای صلاح شریفی فرزند قادر كد نامزد 489
- 109 آقای جلال شكرخدا فرزند على كد نامزد 491
- 110 آقای سیدسامان شیخ احمدی فرزند سید توفیق كد نامزد 494
- 111 آقای میلاد شیری فرزند محمد شریف كد نامزد 496
- 112 آقای هادی صالحی فرزند محمدعلی كد نامزد 497
- 113 خانم رؤیا صلواتی فرزند کمال كد نامزد 512
- 114 آقای سامرند صیدی نوره فرزند امین كد نامزد 516
- 115 آقای كیانوش صیفی كاران فرزند محمد كد نامزد 517
- 116 خانم ام لیلا عاطفی سدهی فرزند ذکریا كد نامزد 518
- 117 خانم سمیه عباسی فرزند على اکبر كد نامزد 519
- 118 آقای كمال عباسی فرزند علی اكبر كد نامزد 521
- 119 آقای فرهاد عبدالحكیمی فرزند اسماعیل كد نامزد 525
- 120 آقای فرهاد عبداللهی فرزند ابوالقاسم كد نامزد 526
- 121 آقای فرشاد عطائی فرزند محمدعلی كد نامزد 528
- 122 آقای عطاالله علائی اردلان فرزند محمد كد نامزد 529
- 123 آقای سیدعثمان علی پناه تاته رشید فرزند سیدصاحب كد نامزد 541
- 124 آقای یاسر فاتحی فرزند یحیى كد نامزد 545
- 125 آقای اسعد فتاحی فرزند نصراله كد نامزد 546
- 126 آقای بهرام فتحی فرزند حسن كد نامزد 547
- 127 خانم شعله فتحی فرزند سهراب كد نامزد 548
- 128 آقای سوران فرضی فرزند محمدناصر كد نامزد 561
- 129 آقای منصور فرهادی فرزند نصرالله كد نامزد 562
- 130 آقای محمد فرهمندی فرزند عبداله كد نامزد 564
- 131 آقای محمدرامبد فرهودی مقدم فرزند محمدطیب كد نامزد 565
- 132 خانم لیلا فروتن نژاد فرزند یداله كد نامزد 567
- 133 خانم ئاسو فلاحی فرزند محمد كد نامزد 568
- 134 آقای خالد فیضی فرزند على اصغر كد نامزد 569
- 135 آقای سلیمان قادری فرزند رسول كد نامزد 572
- 136 آقای هیوا قادری فرزند ابوبکر كد نامزد 574
- 137 خانم رابعه قاسمی فرزند اسمعیل كد نامزد 575
- 138 آقای یاسر قدیمی فرزند علی رضا كد نامزد 576
- 139 خانم نوشین قره داغی فرزند بهزاد كد نامزد 578
- 140 آقای فرهاد قوامی فرزند عباس كد نامزد 579
- 141 آقای محمدعزیز قوامی گرآباد فرزند عبد الحمید كد نامزد 581
- 142 آقای احمد كاظمی فرزند ابراهیم كد نامزد 582
- 143 خانم بهاره كریمی فرزند احمد كد نامزد 585
- 144 آقای جلال كریمی فرزند حسین كد نامزد 586
- 145 آقای كیوان كریمی فرزند رحمت اله كد نامزد 587
- 146 آقای محمدصادق كریمی فرزند علیمراد كد نامزد 589
- 147 آقای واضع كریمی فرزند محمدتقى كد نامزد 591
- 148 آقای وحید كشكولی فرزند محمدعلى كد نامزد 592
- 149 خانم روناك كمانگر فرزند صالح كد نامزد 594
- 150 آقای آرمان كوپال فرزند یداله كد نامزد 595
- 151 خانم رزیتا گروهی فرزند سیف اله كد نامزد 596
- 152 آقای شاه رخ گودرزی فرزند محمد شریف كد نامزد 598
- 153 آقای ارسطو گویلی كیلانه فرزند لقمان كد نامزد 612
- 154 آقای بهمن لطفی فرزند عزت كد نامزد 615
- 155 آقای عباس مالكی فرزند اردشیر كد نامزد 616
- 156 خانم شادی مجیدی فرزند جهانگیر كد نامزد 617
- 157 خانم شیما محمدی فرزند محمد كد نامزد 619
- 158 آقای كیوان محمدی سراب فرزند عبدالله كد نامزد 625
- 159 خانم مهنوش محمدی سرواله فرزند منصور كد نامزد 626
- 160 آقای حمید محمودی فرزند توفیق كد نامزد 628
- 161 آقای آزاد مرادی فرزند محمدرشید كد نامزد 629
- 162 آقای كیان مرادی فرزند اسعد كد نامزد 641
- 163 آقای محمدرضا مرادی روانسر فرزند یحیی كد نامزد 645
- 164 آقای آرمان مردوخی فرزند معروف كد نامزد 646
- 165 آقای محمدرسول مردوخی فرزند محمدطیب كد نامزد 647
- 166 آقای حسین معروفی فرزند حسن كد نامزد 648
- 167 آقای بهنام مفاخری فرزند توفیق كد نامزد 649
- 168 آقای فرهنگ مكتب داری فرزند محمد هادی كد نامزد 651
- 169 خانم شراره مكتوبی فرزند صدرالدین كد نامزد 652
- 170 آقای نجم الدین ملكی فرزند محمود كد نامزد 656
- 171 آقای فرزاد منصوری فرزند محمدامین كد نامزد 657
- 172 خانم مژگان منصوری فرزند محمود كد نامزد 658
- 173 آقای صلاح الدین منوچهری فرزند عثمان كد نامزد 659
- 174 خانم شیدا میراحمدی فرزند عبداله كد نامزد 671
- 175 آقای وریا میرزائی فرزند رحیم كد نامزد 672
- 176 آقای پیام میرزانیا فرزند فرج اله كد نامزد 674
- 177 آقای آرمان ناصری فرزند محمد كد نامزد 678
- 178 آقای فرزاد ناصری فرزند محمد كد نامزد 679
- 179 آقای منصور نصرتی شعار فرزند غلامعلى كد نامزد 684
- 180 خانم سهیلا نصرصادقی فرزند نصراله كد نامزد 685
- 181 آقای فواد نعمتی فرزند رحیم كد نامزد 687
- 182 آقای عارف نیلی فرزند على كد نامزد 691
- 183 خانم سیده ئاوات نی نوا فرزند سیدعلاءالدین كد نامزد 692
- 184 آقای وریا هاشمی فرزند مظفرالدین كد نامزد 696
- 185 آقای وفا هزارپیشه فرزند محمد كد نامزد 697
- 186 آقای فرزاد هلالی فرزند حسین كد نامزد 698
- 187 خانم سریاس وكیلی فرزند محمدصدیق كد نامزد 714
- 188 آقای لطف اله وكیلی فرزند عزت اله كد نامزد 715
- 189 آقای هادی وكیلی فرزند ابراهیم كد نامزد 716
- 190 آقای فریدون ویسی فرزند یونس كد نامزد 718
- 191 آقای فریبرز یونسی فرزند على كد نامزد 719
توجه :
-1 نظر به اینكه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 9 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط
اسامی تعداد حداكثر 9 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
-2 هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری سنندج در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی كشور
از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شكایات انتخاباتی می باشد .
-3 شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاكی یا
شاكیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل كار یا سكونت شاكی یا شاكیان را داشته باشد .
محمدابراهیم زارعی
                                   فرماندار شهرستان سنندج
20 ارديبهشت 96