آگهى اسامى نامزدهاى انتخابات شوراى اسلامى شهر سنندج

 

 

شایان ذکر است  برخى اصلاحات در بخش شهرت نامزدها بر اساس تصمیمات هیأت اجرایى صورت گرفته

22 ارديبهشت 96