دیدار فرماندار شهرستان سنندج با خانواده های تحت پوشش بهزیستی

 در ایام لیالی قدردکتر محمدابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج به همراه قریشی مدیرکل  بهزیستی استان کردستان از خانواده های بی سرپرست و زن سرپرست و معلول تحت پوشش آن سازمان  دیدار کردند .

در این دیدار فرماندار شهرستان سنندج با برسی وضعیت این خانواده های تحت پوشش و هماهنگی با مدیرکل بهزیستی استان  پیشنهادهای خودرا جهت رفع نیازهای آنها صادر کردند .

 

 

 

 

 

24 خرداد 96