اخبار

فرماندار سنندج در ستاد ساماندهی امور جوانان

آموزش فرهنگ کار آفرینی وکارآموزی به جوانان، با توجه به شرایط فعلی کشور

فرماندار شهرستان سنندج در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: آموزش فرهنگ کار آفرینی و کار آموزی به جوانان باید جایگزین انتظار جهت استخدام و پشت میز نشینی شود.
آموزش فرهنگ کار آفرینی وکارآموزی به جوانان، با توجه به شرایط فعلی کشور

فرماندارشهرستان سنندج در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان گفت: آموزش فرهنگ کار آفرینی و کار آموزی به جوانان باید جایگزین انتظار جهت استخدام و پشت میز نشینی شود.محمد ابراهیم زارعی افزود: بر حسب شرایط اقتصادی،اجتماعی کشور ادارات متولی امر باید پژوهشی شفاف ومستند در باب شرایط جوانان در جامعه با در نظر گرفتن همه شاخص ها تهیه کنند وبراساس نتایج آن هدف گذاری و کار شود.زارعی گفت: نگرانی امروز جوانان در جامعه اشتغال ونشاط اجتماعی است، که نبود هر دو مورد از عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد وبسیاری از موارد می شود.


متاسفانه وجود فشارهای کشورهای خارجی و تحریم های ناجوانمردانه آمریکا باعث شده که اگر کاری در راستای اشتغال در استان و شهرستان صورت میگیرد بسیار کمرنگ وحتی دیده نشود.فرماندار سنندج اعلام کرد: درراستای اهداف کمیته می توان به راه اندازی مجمع خیرین ازدواج با در نظر گرفتن تمامی شرایط تشکیل یک زندگی مشترک خبر داد.زارعی با اشاره به جمعیت شهرستان که بالغ بر یک سوم جمعیت استان میباشد،از اداره کل ورزش وجوانان خواست تا با رویکرد بهتری نسبت به جوانان در این حوزه مخصوصا در بخش ها و روستاها اقدام نمایند.

بازدید [ 562 ]