اخبار

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خبر داد:

استانداردسازی محلهای بازی کودکان و پارکها در سنندج

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج از استاندارد سازی پارکها و محل های بازی کودکان در سطح شهر سنندج خبر داد.
استانداردسازی محلهای بازی کودکان و پارکها در سنندج

در جلسه ای که در رابطه با تعیین تکلیف و استاندارد سازی پارک ها و محلهای بازی با حضور ادارات ذیربط تشکیل گردید، نظری معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ضمن ابراز تاسف و اعلام همدردی در رابطه با حادثه پارک کودک برای نوجوان سنندجی، به شهرداری و دستگاههای مربوطه اعلام کرد سریعا نسبت به جمع آوری وسایل فرسوده و استاندارد سازی وسایل اقدام نمایند.

برابر اعلام شهرداری تا کنون استاندارد سازی 19 محل از پارکهای عمومی صورت گرفته و مابقی اماکن نیز در آینده نزدیک انجام خواهد شد.

همچنین مقرر گردید مراتب بازدید و استاندارد سازی 15 محل بازی سرپوشیده با همکاری ادارات صنعت معدن و تجارت، شهرداری، استاندارد و اصناف انجام پذیرد.

بازدید [ 588 ]