گزارشات تصویری

استقبال از مسافرین نوروزی و بازدید از اماکن گردشگری و نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان توسط محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج.عکس(سالار علی ویسی)

استقبال از مسافرین نوروزی و بازدید از اماکن گردشگری و نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان توسط محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج.عکس(سالار علی ویسی)
استقبال از مسافرین نوروزی و بازدید از اماکن گردشگری و نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان توسط محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج.عکس(سالار علی ویسی)
استقبال از مسافرین نوروزی و بازدید از اماکن گردشگری و نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان توسط محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج.عکس(سالار علی ویسی)
استقبال از مسافرین نوروزی و بازدید از اماکن گردشگری و نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمات رسان توسط محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج.عکس(سالار علی ویسی)