اخبار

اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

اطلاعیه سازمان و مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون نرخ تورم در استان کردستان
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان درخصوص مباحث مطرح شده پیرامون نرخ تورم در استان
داده ها و اطلاعات آماری مهم ترین ابزار برنامه ریزی و تصمیم گیری است. درک و تفسیر صحیح آمار و داده ها موجب اثربخشی و کارآمدی
آن در کمک به برنامه ریزی ، ارتقاء سواد آماری جامعه و ارائه اطلاعات صحیح توسط پاسخگویان )نمونه های جامعه آماری( و نهایتاً ارتقاء
کیفیت اطلاعات جمع آوری شده و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. در ماه های اخیر همزمان با افزایش شاخص قیمت ها در سطح کشور
و کلیه استانها و مناطق از جمله استان کردستان شاهد تحلیل ها و اظهار نظراتی در استان بوده ایم که بعضاً )و نه همه آنها( غیر کارشناسانه
بوده و شائبه استفاده ابزاری برای اهداف خاصی را به اذهان متبادر می نماید. برخورد غیر کارشناسانه با مقوله های فنی و علمی با هر قصد و
نیتی صورت گیرد نتیجه آن مشوش نمودن اذهان عمومی و ایجاد اثرات زیانبار اجتماعی خواهد بود.
اثبات نمایند که کردستان گران ترین استان کشور » تورم نقطه به نقطه « در این مدت افرادوگروه هایی تلاش نموند که با استفاده از اصطلاح
است. در حالیکه این شاخص اقتصادی به تنهایی نشان دهنده گرانی در استان یا محدوده خاصی نسبت به سایر مناطق نیست و واقعیت ها و
بررسی های میدانی نیز نشان می دهد که متوسط قیمت بیشتر اقلام و بویژه کالاهای اساسی که مورد مصرف همه شهروندان می باشد در
استان کردستان در حد متوسط کشور و یا پایین تر از بسیاری از استان های دیگر می باشد. براین اساس ضروری می داند جهت تنویر افکار
عمومی و اصلاح پاره ای از ذهنیت های غیر صحیح و رسیدن به برداشت دقیق تر از واقعیت های موجود بازار و آمارهای منتشر شده، گزارشی
و مقایسه قیمت اقلام » تورم نقطه به نقطه « ، » شاخص قیمت « از فرآیند تولید آمار و اطلاعات و تبیین مفاهیم اساسی این حوزه از جمله
اساسی در استان کردستان و سایر استانها و میانگین کشور را به استحضار مردم شریف استان برساند:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همزمان با کل کشور بصورت ماهانه و با استفاده از استانداردهای بین المللی، برآوردی از کلیدی ترین
شاخص اقتصادی یعنی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار) CPI ( را ارائه می نماید. در این راستا هر ماه به بیش از سه هزار و یکصد
کارگاه ارائه دهنده کالا و خدمات شهری و روستایی مراجعه و قیمت بالغ بر دوازده هزار نمونه اخذ می گردد تا با استفاده از آن عدد شاخص
محاسبه گردد.
شاخص قیمت مصرف کننده) CPI (کمیتی است که متوسط تغیرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را نسبت به یک زمان مشخص
اندازه گیری می کند و از جمله کاربردهای آن می توان استفاده ازآنهادر ارزیابی ها و برنامه ریزی های کلان در رفاه اجتماعی، تعیین قراردادهای
دو جانبه و دعاوی حقوقی مانند تعدیل مهریه، دعاوی مربوط به چک و دیون معوقه وتعدیل حقوق و دستمزد و... اشاره نمود.شاخص قیمت
مبنای محاسبه بیشتر شاخص های این حوزه از جمله نرخ تورم می باشد در واقع درصد تغییرات این شاخص نرخ تورم نامیده می شود.
برای مقایسه پذیر بودن محاسبات دوره های زمانی با یکدیگر، باید سبد ثابتی از کالاها و خدمات مصرفی که براساس هزینه زندگی واقعی
مردم معرف سطح و الگوی مصرف آنان است مبنای محاسبه و مقایسه قرار گیرد . این سبد کالاها و خدمات برای هر استان و براساس اطلاعات
واقعی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی آن استان تهیه و وزن هر کالا و خدمت)درصد تاثیر آن کالا یا خدمت در سبد خانوار(
تعیین شده است. ضمن اینکه برای درست و صحیح بودن داده ها، قیمت اقلام این سبد از خرده فروشی های ثابت اخذ و جمع آوری می گردد.
اطلاعات موجود نشان از افزایش شاخص قیمت ها در سطح کشورداشته و این افزایش در مقاطعی از زمان شتاب بیشتری به خودگرفته است.
با توجه به مطرح شدن تورم نقطه به نقطه که در واقع درصد تغییرات شاخص ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل را شامل می شود می
توان موضوع بحث را در بازه زمانی سال 1397 و سال قبل از آن یعنی سال 1396 متمرکز نمود.
شاخص قیمت مصرف کننده در هر سال افزایش داشته است اما در سال 97 شیب افزایش آن بیشتر از سال 96 بوده و خصوصاً در شش ماهه
دوم سال 97 این افزایش رشد بیشتری داشته است.استان کردستان نیز افزایش عدد شاخص را تجربه کرده است ولی این افزایش در سال
96 برای استان بسیار کمتر بوده، یعنی در مقایسه با استانهای دیگر در رده متوسط به پایین قرار دارد به طوری که در سال 1396 کردستان
در جایگاه 24 کشور نسبت به سایر استانها قرار گرفته است.
2
در محاسبه تورم نقطه به نقطه چون مقایسه ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن می باشد لذا عدد شاخص در سال قبل نیزهمانند
عدد شاخص در ماه جاری اهمیت بالایی دارد و پایین بودن عدد شاخص استان در سال 1396 منجربه عدد بالای تورم نقطه به نقطه می شود
به عبارت دیگرمیزان رشد شاخص ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته که همان تورم نقطه به نقطه است با عدد شاخص که میانگین
موزون قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاست تفاوت داشته وبه عدد شاخص در هردو ماه مورد بحث بستگی دارد. به عنوان مثال اگر
قیمت کالا یا خدمتی در استان کردستان از 20 هزار ریال در مهر ماه سال 1396 به 30 هزار ریال در مهر ماه سال 1397 تغییر یافته وهمان کالا
یا خدمت درا ستان تهران از 25 هزار ریا ل در مهر ماه سال به 1396 به 30 هزارریال در مهر ماه سال 1397 تغیر یافته باشد ، تورم نقطه به نقطه
آن کالا یا خدمت برای استان کردستان 50 % و برای استان تهران 20 % بوده است در حالیکه قیمت در هر دو استان در مهر ماه 1397 برابر می
باشد.
لذا تاکید می گردد که تورم نقطه به نقطه به هیچ عنوان به تنهایی بیانگر گران بودن قیمت کالا و خدمات در یک استان خاص نسبت به استان
های دیگر نیست بلکه روند افزایش قیمت ها را در یک استان در یک مقطع خاص نسبت به مقطع مشابه سال قبل همان استان را نشان می
دهد.ولزومانشان دهنده گرانتر بودن قیمت اقلام نسبت به سایر استان ها نمی باشد.
یافته های مرکز آمار ایران نشان می دهدعلیرغم بالا بودن تورم نقطه به نقطه استان کردستان، قیمت اغلب کالاها و خدمات مورد محاسبه در
استان کردستان هم چنان در حد میانگن کشور و حتی پایین تر از آن می باشد. در این راستا متوسط قیمت اقلام منتخب خوراکی که شامل
24 قلم کالای اساسی مورد مصرف عمومی مردم می باشد مورد بررسی قرار گرفته و قیمت آنها در استان کردستان با سایر استانها و میانگین
کشور مقایسه گردید که نتایج آن در ادامه ارایه می شود. جداول ذیل نشان دهنده جایگاه استان کردستان در میان سایر استان ها می باشد.
بعنوان مثال در فروردین 1398 ، متوسط قیمت یک کیلو گرم مرغ در استان کردستان 138527 ریال و میانگین کشور 144716 ریال بوده
است. استان کردستان با این قیمت در جایگاه 25 قرار داشته و به عبارت دیگر قیمت مرغ در این ماه در 24 استان کشور از کردستان گرانتر
بوده است.)جدول ونمودار شماره 1 )
3
1 -متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشيني در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 سال 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 80,812 79,358 71,270 74,462 99,424 100,667 96,627 101,345 109,337 128,121 138,252 144,900 138,527
کل کشور 82,426 78,856 73,990 76,851 98,938 102,955 98,823 103,901 112,498 130,102 139,346 148,903 144,716
جایگاه کردستان 23 12 24 23 12 21 19 25 27 24 19 24 25
2 -متوسط قیمت 500 گرم پنيرایراني پاستوریزه در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 60,394 60,446 60,133 61,517 66,898 70,447 74,847 78,984 81,481 82,427 83,162 83,184 83,995
کل کشور 59,636 59,669 60,116 60,474 66,172 72,486 77,125 82,382 86,505 87,333 88,525 89,392 89,209
جایگاه کردستان 13 15 16 14 17 22 21 23 23 24 24 25 26
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
90,00090,00090,00090,00090,00090,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
4
3 - متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 392,121 424,848 437,273 452,424 520,303 559,091 607,188 630,606 656,061 702,121 774,848 897,576 962,121
کل کشور 422,390 447,167 485,456 494,357 524,282 558,919 582,935 592,113 638,687 696,714 805,238 955,735 1,014,341
جایگاه کردستان 23 17 24 22 15 10 5 3 6 12 22 20 21
4 - متوسط قیمت یک لیتر شيرپاستوریزه در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 29,970 29,970 30,091 30,152 31,030 32,773 36,091 40,207 42,421 43,330 46,915 48,433 48,161
کل کشور 28,275 28,522 28,811 29,022 31,755 33,375 36,270 40,669 43,646 45,776 46,423 46,941 47,377
جایگاه کردستان 15 16 18 18 25 24 25 26 26 26 21 21 23
0
200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000
400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000
600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000
800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000
1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
1,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
5
5 - متوسط قیمت یک کیلوگرم ماست پاستوریزه در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 34,970 34,970 35,561 38,652 43,046 45,490 49,194 52,064 54,880 56,221 56,504 58,195 58,015
کل کشور 39,237 39,594 40,446 41,076 46,578 50,195 54,181 56,561 58,683 60,351 60,269 60,569 60,509
جایگاه کردستان 29 29 29 25 24 26 26 25 24 24 25 22 22
6 - متوسط قیمت 900 گرمروغن مایع در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 53,860 54,096 54,987 55,394 58,967 59,845 76,904 77,275 79,401 77,235 72,071 76,136 76,552
کل کشور 53,998 54,457 55,867 57,911 60,079 62,822 72,375 75,563 76,706 77,066 77,160 78,253 78,972
جایگاه کردستان 17 17 20 27 19 26 3 12 10 16 29 19 21
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
90,00090,00090,00090,00090,00090,000
فروردین 1397
اردیبهشت 1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
6
7 - متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب درختي زرد در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 35,875 38,333 51,120 44,000 45,000 71,435 64,417 66,688 77,065 77,484 81,750 88,531 96,094
کل کشور 38,709 43,301 54,647 55,829 77,377 72,776 69,543 72,641 79,527 81,920 85,732 91,001 103,134
جایگاه کردستان 25 27 23 26 28 18 24 27 24 23 25 21 23
8 - متوسط قیمت یک کیلوگرم خیار در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 26,303 22,576 26,000 36,364 33,000 26,970 26,455 40,091 39,061 37,348 47,328 57,152 60,303
کل کشور 28,222 25,673 28,283 35,645 35,950 31,647 31,348 41,955 42,653 41,059 49,813 59,323 67,978
جایگاه کردستان 23 26 26 14 27 30 30 21 23 27 19 19 27
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
7
9 -متوسط قیمت یک کیلوگرم سیب زمیني در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 17,121 15,167 14,879 14,394 14,667 21,121 31,182 23,545 25,364 25,924 30,348 35,000 55,152
کل کشور 18,420 17,160 16,706 16,224 16,704 23,514 34,356 28,841 29,136 29,740 31,094 35,639 56,698
جایگاه کردستان 26 28 27 25 26 28 26 29 31 30 17 16 21
10 -متوسط قیمت یک کیلوگرم شكر در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 31,865 32,243 32,293 32,623 37,236 37,682 39,000 39,045 39,607 39,516 40,168 56,276 61,345
کل کشور 32,885 33,372 33,875 34,512 37,737 39,397 41,147 41,373 41,684 41,854 42,285 58,547 62,005
جایگاه کردستان 19 20 24 27 19 28 27 25 25 26 23 24 24
11 -متوسط قیمت یک کیلوگرم قند در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح سال 1397 1398
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
8
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 37,067 37,631 37,581 37,528 43,955 44,568 49,250 51,618 51,662 51,662 51,717 66,400 70,775
کل کشور 41,082 41,403 42,034 42,620 46,059 48,622 51,567 52,860 53,794 53,940 54,044 67,828 70,744
جایگاه کردستان 24 25 28 30 13 28 21 13 16 17 18 22 16
12 -متوسط قیمت یک کیلوگرم عدس در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 72,632 72,798 73,798 73,225 75,452 78,987 81,192 80,965 78,662 77,594 76,073 79,027 80,382
کل کشور 80,476 79,789 80,410 80,880 81,378 84,219 87,626 88,606 88,726 87,860 86,514 89,216 92,429
جایگاه کردستان 22 24 22 22 22 21 21 21 21 20 24 21 22
13 -متوسط قیمت یک کیلوگرم لوبیاچیتي در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح سال 1397 1398
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
90,00090,00090,00090,00090,00090,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
9
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 110,159 112,525 115,551 116,208 120,526 122,345 128,708 130,754 131,977 133,750 133,182 138,014 137,436
کل کشور 119,199 119,443 120,328 122,190 124,108 127,273 133,283 136,863 139,774 140,462 140,453 144,639 148,502
جایگاه کردستان 24 22 18 19 14 17 15 19 22 19 18 18 21
14 -متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه فرنگي در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 60,233 60,681 62,394 63,733 73,070 92,095 183,545 195,761 195,018 193,814 191,270 191,472 193,123
کل کشور 58,187 59,329 61,682 64,139 72,833 90,564 171,765 183,843 190,137 189,143 187,726 191,282 194,734
جایگاه کردستان 13 13 14 15 15 13 7 9 13 12 14 16 16
15 -متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج ایراني درجه یک در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح سال 1397 1398
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000
200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000
250,000250,000250,000250,000250,000250,000250,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
10
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 146,500 145,735 146,133 144,316 144,150 147,553 154,325 159,240 162,500 163,158 163,550 168,275 172,875
کل کشور 135,687 136,657 137,662 139,480 141,440 143,899 150,591 155,100 159,226 160,955 162,178 165,832 173,927
جایگاه کردستان 5 4 5 9 11 11 10 9 9 11 11 11 15
16 - متوسط قیمت یک کیلوگرم برنج خارجي درجه یک در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 76,750 78,075 76,775 76,677 77,359 78,750 81,068 86,200 86,786 85,386 83,495 84,268 84,177
کل کشور 74,202 76,652 76,073 77,032 80,720 81,976 86,586 88,327 90,722 90,154 88,085 88,299 88,719
جایگاه کردستان 14 11 12 12 25 21 22 11 13 15 15 14 15
17 - متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گاویاگوساله در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح سال 1397 1398
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000
180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000
200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
70,00070,00070,00070,00070,00070,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
90,00090,00090,00090,00090,00090,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
فروردین
1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین
1398
کردستان
کل کشور
11
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 403,333 408,182 414,545 424,545 480,606 511,818 590,909 605,152 631,818 666,364 713,636 857,576 926,364
کل کشور 395,273 405,413 424,612 430,988 467,049 532,850 578,329 595,638 629,054 658,417 726,362 868,246 941,324
جایگاه کردستان 7 10 19 17 7 18 8 11 14 13 13 16 14
18 - متوسط قیمت یک کیلوگرم پرتقال محصول داخل در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 37,313 43,966 66,875 0 0 132,667 82,500 68,900 55,667 53,594 57,063 68,788 84,212
کل کشور 36,205 45,353 61,159 73,953 95,974 114,743 76,958 56,207 48,315 45,850 52,385 63,680 79,943
جایگاه کردستان 17 17 10 25 21 2 8 4 9 9 11 11 13
19 -متوسط قیمت یک کیلوگرم گوجه فرنگي در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح سال 1397 1398
0
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
200,000200,000200,000200,000200,000200,000200,000
300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000
400,000400,000400,000400,000400,000400,000400,000
500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000
600,000600,000600,000600,000600,000600,000600,000
700,000700,000700,000700,000700,000700,000700,000
800,000800,000800,000800,000800,000800,000800,000
900,000900,000900,000900,000900,000900,000900,000
1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
12
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 19,848 17,636 21,182 24,061 27,909 28,030 36,091 40,091 47,727 42,636 50,485 51,364 54,848
کل کشور 21,728 19,455 22,172 23,350 26,765 31,476 44,224 44,912 52,050 43,084 51,747 54,052 54,247
جایگاه کردستان 25 26 21 12 13 28 29 28 26 19 19 24 11
20 - متوسط قیمت یک کیلوگرم تخم مرغ ماشیني در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 85,500 86,375 89,914 87,258 98,924 100,609 101,848 105,500 113,263 109,785 102,633 99,000 96,379
کل کشور 81,970 83,195 86,239 82,074 100,056 101,973 99,860 105,276 113,965 105,387 99,377 95,418 91,550
جایگاه کردستان 11 9 10 7 15 16 13 13 17 10 10 10 9
21 - متوسط قیمت 500 گرم چائ خارجي بسته ای در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
0
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
13
کردستان 224,614 231,900 233,400 240,364 264,636 278,245 303,669 301,650 321,255 330,255 341,255 350,095 359,773
کل کشور 219,576 228,898 239,847 249,682 266,936 281,181 299,660 307,464 311,609 312,240 310,648 320,342 329,715
جایگاه کردستان 14 13 21 22 15 14 12 14 10 8 8 8 9
22 - متوسط قیمت یک کیلوگرم موز در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 68,903 74,438 75,813 73,906 81,806 115,345 116,397 130,275 134,188 135,563 134,968 134,742 137,656
کل کشور 66,105 71,120 75,120 71,632 77,575 114,396 114,652 123,305 127,063 128,793 126,911 125,636 131,934
جایگاه کردستان 11 8 19 9 8 16 17 10 9 5 6 6 8
23 - متوسط قیمت 100 گرم کره پاستوریزه )کره حیواني( در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
0
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
160,000160,000160,000160,000160,000160,000160,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
14
کردستان 33,379 33,788 34,818 37,970 41,182 43,182 45,424 46,667 46,606 46,727 46,879 47,121 47,182
کل کشور 33,834 34,044 35,999 38,878 41,984 43,353 44,365 45,197 45,607 45,496 45,574 45,649 45,728
جایگاه کردستان 22 21 20 17 17 16 7 5 6 7 6 5 6
24 - متوسط قیمت یک کیلوگرم پیاز در کشور واستان کردستان وجایگاه استان در مقایسه با دیگر استانها از فروردین 1397 تا فروردین 1398 سطح
سال 1397 1398
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
کردستان 19,303 17,318 15,333 16,758 16,781 18,606 22,000 22,727 25,000 29,470 38,955 48,606 127,424
کل کشور 19,818 18,176 17,588 17,270 17,523 18,041 21,071 22,646 26,219 29,787 36,356 45,576 110,872
جایگاه کردستان 20 21 28 18 20 15 14 15 22 18 7 8 1
0
5,0005,0005,0005,0005,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
15,00015,00015,00015,00015,00015,000
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
25,00025,00025,00025,00025,00025,000
30,00030,00030,00030,00030,00030,000
35,00035,00035,00035,00035,00035,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
45,00045,00045,00045,00045,00045,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور
0
20,00020,00020,00020,00020,00020,000
40,00040,00040,00040,00040,00040,000
60,00060,00060,00060,00060,00060,000
80,00080,00080,00080,00080,00080,000
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
120,000120,000120,000120,000120,000120,000120,000
140,000140,000140,000140,000140,000140,000140,000
فروردین 1397
اردیبهشت
1397
خرداد 1397
تیر 1397
مرداد 1397
شهریور 1397
مهر 1397
آبان 1397
آذر 1397
دی 1397
بهمن 1397
اسفند 1397
فروردین 1398
کردستان
کل کشور

بازدید [ 343 ]