گزارشات تصویری

افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان

افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان
افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان
افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان
افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان
افتتاح میز خدمت بخشداری سیروان