گزارشات تصویری

افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج.عکس سالار علی ویسی

افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج.عکس سالار علی ویسی
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج.عکس سالار علی ویسی
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج.عکس سالار علی ویسی
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج.عکس سالار علی ویسی