گزارشات تصویری

افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج

افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج
افتتاح نمایشگاه آثار منتخب تصویرگری دوسالانه بین المللی براتیسلاوا در سینما بهمن سنندج