گزارشات تصویری

اولین جلسه ستاد نوروزی 98 شهرستان سنندج در فرمانداری

اولین جلسه ستاد نوروزی 98 شهرستان سنندج در فرمانداری
اولین جلسه ستاد نوروزی 98 شهرستان سنندج در فرمانداری