گزارشات تصویری

بازدید از تصفیه خانه های در دست احداث روستای قلیان سنندج

بازدید از تصفیه خانه های در دست احداث روستای قلیان سنندج
بازدید از تصفیه خانه های در دست احداث روستای قلیان سنندج
بازدید از تصفیه خانه های در دست احداث روستای قلیان سنندج