اخبار

بازدید فرماندار از روستای کیلانه

فرماندار شهرستان سنندج همراه با جمعی از روسای ادارات شهرستان از روستای کیلانه بخش مرکزی بازدید کردند.
بازدید فرماندار از روستای کیلانه

روزجمعه۹٦/۹/۲۴ دکترزارعی فرماندار شهرستان سنندج وارد روستای کیلانه شد و از نزدیک درجریان مسایل ومشکلات وکارهای انجام شده قرارگرفت.دراین بازدید که امام جمعه روستا، بخشدارمرکزی سنندج، ارسطوگویلی عضوشورای شهرسنندج، معاون بنیاد مسکن استان و مدیران آبفار، بنیادمسکن، برق جنوبی، معاونین گردشکری ومنابع طبیعی حضور داشتند. دکترزارعی درارتباط بارفع تداخل زمین های کشاورزی ازمنابع طبیعی، درمانگاه، زمین ورزشی، کتابخانه عمومی، برق، آب و اینترنت روستا توصیه های لازم را به روسای ادارات مربوطه نمود و پس ازبازدید از سطح روستاو معابردرنمازجمعه شرکت ودرجمع نمازگزاران سخنرانی کردند.روستای کیلانه درجنوب غربی سنندج درهمسایگی روستاهای ملکشان، زندان، مربزان وکانی مشکان واقع شده ودارای۲٦۵ خانوارو۸۹۴ نفرجمعیت می باشد.

بازدید از روستای کیلانه

بازدید [ 3220 ]