گزارشات تصویری

بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج

بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج
بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج
بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج
بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج
بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج
بازدید فرماندار از زندان مرکزی سنندج