گزارشات تصویری

بازدید فرماندار شهرستان سنندج از عملیات لایه روبی آب منطقه ای در حوزه پایاب سد سنندج

بازدید فرماندار شهرستان سنندج از عملیات لایه روبی آب منطقه ای در حوزه پایاب سد سنندج
بازدید فرماندار شهرستان سنندج از عملیات لایه روبی آب منطقه ای در حوزه پایاب سد سنندج
بازدید فرماندار شهرستان سنندج از عملیات لایه روبی آب منطقه ای در حوزه پایاب سد سنندج