گزارشات تصویری

بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از فرمانداری سنندج

بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از فرمانداری سنندج
بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از فرمانداری سنندج
بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از فرمانداری سنندج
بازدید معاون سیاسی امنیتی استانداری از فرمانداری سنندج