گزارشات تصویری

بازدید و تقدیر فرماندار از کلانتری های سطح شهر سنندج

بازدید و تقدیر فرماندار از کلانتری های سطح شهر سنندج
بازدید و تقدیر فرماندار از کلانتری های سطح شهر سنندج
بازدید و تقدیر فرماندار از کلانتری های سطح شهر سنندج
بازدید و تقدیر فرماندار از کلانتری های سطح شهر سنندج