اخبار

برنامه‌های دولت برای ارتقای پایدار کیفیت آب شرب سنندج

در جلسه امروز « کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی سنندج» که باهدف یافتن راه‌های ارتقای پایدار کیفیت آب شرب سنندج شد، مجموعه ای برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای دستگاه‌های مختلف دولتی تعریف شد تا در روند اجرای این برنامه ها، از ورود هرگونه پسماند و مواد آلاینده به مخزن سد قشلاق سنندج جلوگیری شود.
برنامه‌های دولت برای ارتقای پایدار کیفیت آب شرب سنندج

در این جلسه که به ریاست محمدابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج برگزار شد، تصمیمگیری شد که بهصورت فوری، برای تصفیه مقدماتی فاضلاب و جلوگیری از ورود مستقیم فاضلاب روستای سراب قامیش به مخزن سد، شرکت آب و فاضلاب روستایی «نسبت به اجرای حوضچهی تصفیه مقدماتی فاضلاب سراب قامیش» اقدام کند

نیز تصمیمگیری شد که شرکت آب و فاضلاب شهری با برنامهریزی منظم و با حضور نماینده مرکز بهداشت، نسبت به « شستشوی مخازن و منابع و شبکه توزیع آب تمام نقاط شهر سنندج » به صورت مداوم و منظم اقدام کند.

در ادامه این نشست، ضرورت فعالیت مدوام و بیشازپیش «کمیته ایمنی آب» مورداشاره قرار گرفت و بر «پایش کنترل کیفی آب سد، تصفیهخانه و شبکه توزیع و ارائه نتایج آن تا یک هفته دیگر» تأکید شد.

به گفته فرماندار سنندج، در این نشست همچنین تصمیمگیری شد شبکه بهداشت و بخشداریها با آموزش روستاییان حوضه آبریز سد قشلاق، آنان را از عواقب تخلیه پسماند حیوانی و آلاینده های دیگر در مسیر سرشاخههای ورودی آب به مخزن این سد آگاه کنند.  

همچنین مأموریت داده شد ادارات دامپزشکی، جهاد کشاورزی مرکز بهداشت و محیطزیست، وضعیت آلایندگی احتمالی مرغداریهای اطراف سد را بررسی کنند.

 

بازدید [ 245 ]