گزارشات تصویری

برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان

برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان
برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان
برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان
برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان
برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان
برپایی میز خدمت به ریاست فرماندار شهرستان سنندج و مدیران شهرستان در بخشداری کلاترزان