اخبار

برگزاری جلسات تخصصی برای ادرات در شورای اراضی شهرستان

در جلسه شورای حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی شهرستان سنندج مطرح گردید
برگزاری جلسات تخصصی برای ادرات در شورای اراضی شهرستان

مشکلات و عملکرد ادارات مربوطه(شورای حفاظت از اراضی) در جلسات تخصصی بررسی خواهد شد

 

 دستگاهای اجرایی موانع و مشکلات خود در رابطه برخورد با تخلفات را جمع بندی کرده و در جلسات تخصصی با حضور نماینده دستگاه قضایی ارائه نمایند.

 

معاون عمرانی فرماندار شهرستان سنندج: سال 1399 با افراد متصرف اراضی هیچگونه بخوشدگی قانونی صورت نخواهد گرفت.

 

بازدید [ 37 ]