گزارشات تصویری

برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)

برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)
برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)
برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)
برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)
برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)
برگزاری دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج(روستای نمونه گردشگری شیان)