گزارشات تصویری

برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج

برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج
برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج
برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج
برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج
برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره) در مسجد جامع سنندج