گزارشات تصویری

برگزاری همایش روز ملی شوراها در مجتمع فجر سنندج.عکس(احسان محبوبی)

برگزاری همایش روز ملی شوراها در مجتمع فجر سنندج.عکس(احسان محبوبی)