گزارشات تصویری

تجلیل از فرزندان و برادران شهید شاغل در فرمانداری به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

تجلیل از فرزندان و برادران شهید شاغل در فرمانداری به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
تجلیل از فرزندان و برادران شهید شاغل در فرمانداری به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
تجلیل از فرزندان و برادران شهید شاغل در فرمانداری به مناسبت روز بزرگداشت شهدا