گزارشات تصویری

تجلیل فرماندار سنندج از سهند توانایی ورزشکار افتخار آفرین سنندجی

تجلیل فرماندار سنندج از سهند توانایی ورزشکار افتخار آفرین سنندجی