اخبار

فرماندار سنندج

تعلل بانک ها در عدم پرداخت وام ها قابل قبول نیست.

فرماندار سنندج در سومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان عنوان کرد: به هیچ عنوان تعلل بانک ها در عدم پرداخت وام ها قابل قبول نیست.
تعلل بانک ها در عدم پرداخت وام ها قابل قبول نیست.

به دستور فرماندار سنندج سومین جلسه شورای اشتغال شهرستان با فاصله زمانی پنج روزه از جلسه قبل در سال جاری برای بررسی مشکلات و علل عدم پرداخت وام های خود اشتغالی با حضور روسای شعب بانک ها و مدیران شهرستان تشکیل شد.

فرماندار سنندج عنوان کرد: هدف از برگزاری جلسات زیر سوال بردن عملکرد بانکها نیست بلکه شناسایی نقاط ضعف ودر نظرگرفتن راهکار های اجرایی و عملی برای برطرف کردن آنها است،لذاتمامی اعضای کار گروه باید آمار دقیق وبه روز شده را در اختیار فرمانداری و کمیته اشتغال شهرستان قرار دهند.دبیرخانه کارگروه نیز آمار روزانه را از طریق سامانه کارا رصد نموده و میزان پرداختها و مشکلات عدم پرداخت واه ها را به فرمانداری اعلام نمایند.

 

فرماندار سنندج تعلل بانک ها در عدم پرداخت وام های خود اشتغالی را به بهانه نداشتن یا معتبر نبودن ضمانت قابل قبول ندانست.چرا که بر اساس آیین نامه جدید بسیاری از این موانع بر طرف شده است.

بازدید [ 564 ]