اخبار

جدول مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی،(صفحه دوم)

الف: عناوین مجاز در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی(صفحه دوم)
جدول مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی،(صفحه دوم)

جدول مصادیق مجاز و غیر مجاز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

الف: عناوین مجاز در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی

بازدید [ 156 ]