گزارشات تصویری

حضور در اجلاسیه شهدای دانش آموز در روز بزرگداشت شهدا

حضور در اجلاسیه شهدای دانش آموز در روز بزرگداشت شهدا
حضور در اجلاسیه شهدای دانش آموز در روز بزرگداشت شهدا