گزارشات تصویری

حضور ستاد بحران شهرستان سنندج در شهرک کوثر

حضور ستاد بحران شهرستان سنندج در شهرک کوثر