گزارشات تصویری

حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه

حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه
حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه
حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه
حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه
حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه
حضور فرماندار شهرستان سنندج،معاونین و کارکنان فرمانداری در گرامیداشت 9 دی ماه