اخبار

حفظ مابع طبیعی و محیط زیست با آموزش و مشارکت مردم.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با آموزش و مشارکت مستقیم مردم ، آبیاری با روش های جدید و کاشت درختان مثمر ثمرو سازگار با اقلیم منطقه(سنجد) و جلوگیری از ساخت و ساز و چرای بی رویه دام در مراتع و زمین های کشاورزی را عوامل نجات دهنده محیط زیست از بحران کنونی دانست
حفظ مابع طبیعی و محیط زیست با آموزش و مشارکت مردم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج دکتر محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج در جلسه تحلیل عملکرد دست اندرکاران در اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج با اشاره به اقدامات صورت گرفته ، گفت :حفظ محیط زیست و حرکت به سمت برنامه های موثر با آموزش و مشارکت عمومی مردم نتیجه بخش خواهد بود .

 

فرماندار شهرستان سنندج گفت : استفاده از منابع آبی با استفاده از روش های نوین آبیاری، بهره برداری و کشت گیاهان دارویی و کاشت درختان مثمر ثمر مانند سنجد ، که دارای پتانسل های فراوان درآمد زایی ، آرایشی و بهداشتی  است می تواند محیط زیست و طبیعت را از خطر فرسایش و نابودی نجات دهد.

 

در سالهای اخیر چرای بی رویه  دام در مراتع کاهش تولیدات دامی و فرسایش خاک را در پی دارد.

 

دکتر محمد ابراهیم زارعی با اشاره به ساخت و ساز های غیر مجاز و بی رویه در زمین های کشاورزی و مراتع ، افزود : منابع طبیعی و محیط زیست ، از گذشتگان برای ما به میراث رسیده و به آیندگان نیز تعلق دارد لذا باید در نگهداری این گنجینه ، تمام تلاش خود را به کار بگیریم.         

 

 

بازدید [ 474 ]