گزارشات تصویری

دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج (روستای شیان)

دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج (روستای شیان)
دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج (روستای شیان)
دومین جشنواره توت فرنگی شهرستان سنندج (روستای شیان)