گزارشات تصویری

دیدار با اساتید آموزش قرآن کریم در سنندج و محافل انس با قرآن

دیدار با اساتید آموزش قرآن کریم در سنندج و محافل انس با قرآن
دیدار با اساتید آموزش قرآن کریم در سنندج و محافل انس با قرآن