گزارشات تصویری

دیدار با خانواده شهدای 28 دی سنندج

دیدار با خانواده شهدای 28 دی سنندج
دیدار با خانواده شهدای 28 دی سنندج
دیدار با خانواده شهدای 28 دی سنندج